وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی مدیا

کد خطا کولر گازی مدیا

برای سرویس کولر گازی ، تعمیر کولر گازی و نصب کولر گازی مدیا ارورها و کد خطا کولر گازی مدیا نیاز است که در زیر آمده است.

مدل ایستاده

کد خطا E1

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E2

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E6

شرح خطا: محافظ یونیت خارجی عمل نمیکند.

کد خطا P4

شرح خطا: دمای اواپراتور داخلی بیش از اندازه گرم است کولر توسط برد کنترل خاموش می شود.

کد خطا P5

شرح خطا: دمای کولر بیش از اندازه است.

کد خطا P9

شرح خطا: تنظیم هوای گرم و حفاظت دیفراست از کار افتاده است.

کولرگازی مدیا

کولرگازی مدیا

مدل اینورتر

کد خطا E0

شرح خطا: این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد – خرابی مدار برد الکترونیک.

کد خطا E1

شرح خطا: این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمی گردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

کد خطا E3

شرح خطا: پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور – سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک.

کد خطا E4

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور روم – خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود.

کد خطا E6

شرح خطا: این مشکل از سنسور داخلی و یا اواپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد – خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود.

کد خطا EC

شرح خطا: اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد – گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد.

رفع کد خطای کولرگازی مدیا

رفع کد خطای کولرگازی مدیا

کد خطا F0

شرح خطا: پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور – ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد.

کد خطا F1

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور – معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود.

کد خطا F2

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود.

کد خطا F3

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور – خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود.

کد خطا F4

شرح خطا: ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد – و در آخر خرابی از مدار برد.

کد خطا P0

شرح خطا: برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد.

کد خطا P1

شرح خطا: ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

کد خطا P2

شرح خطا: مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد.

کد خطا P4

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط می شود به راه اندازی کمپرسور اینورتر.

تعمیر کولرگازی مدیا

تعمیر کولرگازی مدیا

مدل سری R

کد خطا E1

شرح خطا: ارتباط میان یونیت داخلی و خارجی کابل فرمان چک شود.

کد خطا E2

شرح خطا: خطای قطع سیگنال کابل فرمان چک شود.

کد خطا E3

شرح خطا: سرعت فن یونیت خارجی – خارج از کنترل.

کد خطا E5

شرح خطا: سنسور یونیت خارجی.

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور یونیت داخلی.

کد خطا P0

شرح خطا: برد اینورتر و محاظ جریان زیاد چک شود.

کد خطا P1

شرح خطا: خطای ولتاژ زیاد یا کم نوسانات برقی.

کد خطا P2

شرح خطا: محافظ دمای کمپرسور.

مدل 48.000

کد خطا E1

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E10

شرح خطا: علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – ساکشن.

کد خطا E13

شرح خطا: اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور.

سرویس کولرگازی مدیا

سرویس کولرگازی مدیا

کد خطا E14

شرح خطا: این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدل برد.

کد خطا E3

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E4

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.

کد خطا HS

شرح خطا: عملیات برفک زدایی در حال اجراست است.

کد خطا P10

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P11

شرح خطا: اشکال خطا از پایین بودن فشار ساکشن می باشد.

کد خطا P12

شرح خطا: علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است.

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت داخلی – بررسی دمای اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

کد خطا P5

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت خارجی – بررسی دما اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

کد خطا P7

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P9

شرح خطا: محافظت از برفک زدایی.

تعمیرکار کولرگازی مدیا

تعمیرکار کولرگازی مدیا

مدل ایستاده 36 – 48 – 60 هزار

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور روم اواپراتور می باشد که یا قطع و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: اشکال از سنسور پایپ اواپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اواپراتور و تعویض آن – سنسور تعویض شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E3

شرح خطا: پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E6

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی – برق و گاز کنترل شود.

کد خطا HS

شرح خطا: عملیات برفک زدایی در حال اجراست است.

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام این ارور از کم یا زیاد بودن دمای اواپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود – بررسی سنسور پایپ اواپراتور و تعویض آن.

کد خطا P5

شرح خطا: ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیر از آسیب دیدن.

کد خطا P9

شرح خطا:مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − 1 =