وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی مدیا

کد خطا کولر گازی مدیا

برای سرویس کولر گازی ، تعمیر کولر گازی و نصب کولر گازی مدیا ارورها و کد خطا کولر گازی مدیا نیاز است که در زیر آمده است.

مدل ایستاده

کد خطا E1

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E2

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور دمای داخلی.

کد خطا E6

شرح خطا: محافظ یونیت خارجی عمل نمیکند.

کد خطا P4

شرح خطا: دمای اواپراتور داخلی بیش از اندازه گرم است کولر توسط برد کنترل خاموش می شود.

کد خطا P5

شرح خطا: دمای کولر بیش از اندازه است.

کد خطا P9

شرح خطا: تنظیم هوای گرم و حفاظت دیفراست از کار افتاده است.

کولرگازی مدیا

کولرگازی مدیا

مدل اینورتر

کد خطا E0

شرح خطا: این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد – خرابی مدار برد الکترونیک.

کد خطا E1

شرح خطا: این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمی گردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

کد خطا E3

شرح خطا: پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور – سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک.

کد خطا E4

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور روم – خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود.

کد خطا E6

شرح خطا: این مشکل از سنسور داخلی و یا اواپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد – خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود.

کد خطا EC

شرح خطا: اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد – گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد.

رفع کد خطای کولرگازی مدیا

رفع کد خطای کولرگازی مدیا

کد خطا F0

شرح خطا: پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور – ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد.

کد خطا F1

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور – معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود.

کد خطا F2

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود.

کد خطا F3

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور – خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود.

کد خطا F4

شرح خطا: ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد – و در آخر خرابی از مدار برد.

کد خطا P0

شرح خطا: برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد.

کد خطا P1

شرح خطا: ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

کد خطا P2

شرح خطا: مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد.

کد خطا P4

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط می شود به راه اندازی کمپرسور اینورتر.

تعمیر کولرگازی مدیا

تعمیر کولرگازی مدیا

مدل سری R

کد خطا E1

شرح خطا: ارتباط میان یونیت داخلی و خارجی کابل فرمان چک شود.

کد خطا E2

شرح خطا: خطای قطع سیگنال کابل فرمان چک شود.

کد خطا E3

شرح خطا: سرعت فن یونیت خارجی – خارج از کنترل.

کد خطا E5

شرح خطا: سنسور یونیت خارجی.

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور یونیت داخلی.

کد خطا P0

شرح خطا: برد اینورتر و محاظ جریان زیاد چک شود.

کد خطا P1

شرح خطا: خطای ولتاژ زیاد یا کم نوسانات برقی.

کد خطا P2

شرح خطا: محافظ دمای کمپرسور.

مدل 48.000

کد خطا E1

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E10

شرح خطا: علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – ساکشن.

کد خطا E13

شرح خطا: اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور.

سرویس کولرگازی مدیا

سرویس کولرگازی مدیا

کد خطا E14

شرح خطا: این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدل برد.

کد خطا E3

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E4

شرح خطا: کل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.

کد خطا HS

شرح خطا: عملیات برفک زدایی در حال اجراست است.

کد خطا P10

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P11

شرح خطا: اشکال خطا از پایین بودن فشار ساکشن می باشد.

کد خطا P12

شرح خطا: علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است.

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت داخلی – بررسی دمای اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

کد خطا P5

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت خارجی – بررسی دما اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

کد خطا P7

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P9

شرح خطا: محافظت از برفک زدایی.

تعمیرکار کولرگازی مدیا

تعمیرکار کولرگازی مدیا

مدل ایستاده 36 – 48 – 60 هزار

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور روم اواپراتور می باشد که یا قطع و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: اشکال از سنسور پایپ اواپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اواپراتور و تعویض آن – سنسور تعویض شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E3

شرح خطا: پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E6

شرح خطا: اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی – برق و گاز کنترل شود.

کد خطا HS

شرح خطا: عملیات برفک زدایی در حال اجراست است.

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام این ارور از کم یا زیاد بودن دمای اواپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود – بررسی سنسور پایپ اواپراتور و تعویض آن.

کد خطا P5

شرح خطا: ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیر از آسیب دیدن.

کد خطا P9

شرح خطا:مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 − سه =