وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا یخچال سامسونگ

سرویسکاران آماده خدمات رسانی به شما در خصوص تعمیر یخچال می باشند.

تست و ریست

کد خطا: ریست فیلتر ساید

شرح خطا: دکمه ICE TYPE و CHILD LOCK را همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه ICE/WATER را همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه ALARM را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه RESET را به مدت 3 ثانیه نگه دارید

اهم سنسور

کد خطا: 5k

شرح خطا: اهم سنسور این دستگاه 5 کیلو می باشد.

ساید RS11

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیطی فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور حیطی یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

رفع ارروهای یخچال سامسونگ

رفع ارروهای یخچال سامسونگ

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی بیرونی

کد خطا 7E

شرح خطا:

کد خطا 8E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطوبت

کد خطا 14E

شرح خطا:

کد خطا 15E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: فن فریزر

کد خطا 24E

شرح خطا: دیفراست فریزر

تعمیر یخچال سامسونگ

تعمیر یخچال سامسونگ

کد خطا 25E

شرح خطا: دیفراست یخچال

کد خطا 39E

شرح خطا:

کد خطا 40E

شرح خطا:

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین دیس پلی و برد اصلی

کد خطا 81E

شرح خطا: عدم استارت کمپرسور

کد خطا 82E

شرح خطا: مدیریت هوشمند انرژی

کد خطا 83E

شرح خطا: جریان غیرعادی در کمپرسور

کد خطا 84E

شرح خطا: قفل کردن کمپرسور ناشی از فشار زیاد

کد خطا 85E

شرح خطا: پایین بودن ولتاژ کمپرسور

یخچال سامسونگ

یخچال سامسونگ

کد خطا 86E

شرح خطا: بالا بودن ولتاژ کمپسور

کد خطا 22E

شرح خطا: فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: فن کندانسو

مدل RT79K

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا R-1-f

شرح خطا: خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

تعمیرکار یخچال سامسونگ

تعمیرکار یخچال سامسونگ

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-10-b

شرح خطا: خطای هیتر دمپر یخچال

کد خطا F-10-a

شرح خطا: خطای هیتر دمپر محفظه سرد

مدل RT79B

کد خطا:دمای محیط کمترین دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا: دمای محیط حد متوسط دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا: دمای محیط بیشترین دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا: چراغ کلید سرد کننده سریع نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

ساید FRENCH

کد خطا R-1-a

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

سرویسکار یخچال سامسونگ

سرویسکار یخچال سامسونگ

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای سیستم یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطا R-10-b

شرح خطا: خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزای داخل یخچال)

کد خطا R-10-g

شرح خطا: خطای هیتر تاتک واتر

کد خطا R-10-a

شرح خطا: خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزا داخل یخچال)

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-1-f

شرح خطا: خطای سنسور محفظه یخساز

سرویس یخچال سامسونگ

سرویس یخچال سامسونگ

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا F-10-b

شرح خطا: خطای فن محفظه یخساز در یخساز

کد خطا F-1-c

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-a

شرح خطا: سنسور خارجی

کد خطا F-1-b

شرح خطا: سنسور دمای فریزر

کد خطا F-10-g

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و دیسپلی

کد خطا F-10-f

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و کمپرسور

ساید Massimo

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیطی فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور محیطی یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

عیب یابی کد خطا یخچال سامسونگ

عیب یابی کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی یا بیرونی دستگاه

کد خطا 7E

شرح خطاک سنسور کشوی مجزا داخل یخچال

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطوبت

کد خطا 21E

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: خطای فنن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

تعمیرات یخچال سامسونگ

تعمیرات یخچال سامسونگ

کد خطا 27E

شرح خطا: خطای هیتر دمپر

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی

مدل RL729

کد خطا R-1-a

شرح خطا: خطای سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای عملکرد یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن موتور

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست فریزر

رفع عیب یخچال سامسونگ

رفع عیب یخچال سامسونگ

مدل RL730

کد خطا R-1-a

شرح خطا: خطای سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای عملکرد یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریرز

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن موتور

کد خطا F-1-g

شرح خطا:خطای هیتر دیفراست فریزر

رفع ارورهای یخچال دوقلو سامسونگ

رفع ارورهای یخچال دوقلو سامسونگ

دوقلو RZ18

کد خطا: خطای 2 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 5 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

کد خطا: خطای 1 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 4 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسوردیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

رفع نقص یخچال سامسونگ

رفع نقص یخچال سامسونگ

کد خطا: خطای 7 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

دو قلو RR18

کد خطا: خطای 2 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 5 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 برروی یخچال

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

کد خطا: خطای 1 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 4 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

رفع کد خطای یخچال سامسونگ فرنچ دور

رفع کد خطای یخچال سامسونگ فرنچ دور

ساید FRENCH-4

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیط فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور محیط یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفرست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی (دمای پیرامون)

کد خطا 7E

شرح خطا: سنسور کشویی مجزا

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطویت

کد خطا 14E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 15E

شرح خطا: سنسور محفظه یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: فن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 27E

شرح خطا: هیتر دمپر کشویی مجزا

کد خطا 39E

شرح خطا: سیستم یخساز

کد خطا 40E

شرح خطا: فن محفظه یخساز

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

یخچال سامسونگ سایدبای ساید HM12

یخچال سامسونگ سایدبای ساید HM12

ساید HM12

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور دمای فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور دمای یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیط بیرونی

کد خطا 7E

شرح خطا: سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال

کد خطا 8E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطا 26E

شرح خطا: خطای سیستم یخساز

کد خطا 27E

شرح خطا: خطای هیتر دمپر

کد خطا 41E

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر

رفع کد خطای یخچال سامسونگ TS-HA-0062

رفع کد خطای یخچال سامسونگ TS-HA-0062

ساید TS-HA-0062

کد خطا: یکبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای استارت

کد خطا: دوبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای SPM (برد اینورتر)

کد خطا: سه بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای دور کمپرسور

کد خطا: چهار بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای کمپرسور

کد خطا: پنج بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای پایین بودن ولتاژ ورودی

کد خطا: شش بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای بالا بودن ولتاژ

کد خطا: چشمک زدن مکرر

شرح خطا: کمپرسور در حال استند بای قرار گرفته است

تمامی مدل های اینوتر

کد خطا: یکبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای استارت

کد خطا: دوبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای SPM (برد اینورتر)

کد خطا: سه بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای دور کمپرسور

کد خطا: چهار بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای کمپرسور

کد خطا: پنج بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای پایین بودن ولتاژ ورودی

کد خطا: شش بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای بالا بودن ولتاژ

کد خطا: چشمک زدن مکرر

شرح خطا: کمپرسور در حال استند بای قرار گرفته است

نحوه ریست ساید

کد خطا: نحوه ریست ساید

شرح خطا: کافیست دکمه های Energy saver و Lightig را همزمان 8 ثانیه بفشارید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − سه =