وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا یخچال سامسونگ

سرویسکاران آماده خدمات رسانی به شما در خصوص تعمیر یخچال می باشند.

تست و ریست

کد خطا: ریست فیلتر ساید

شرح خطا: دکمه ICE TYPE و CHILD LOCK را همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه ICE/WATER را همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه ALARM را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا ریست انجام شود. یا دکمه RESET را به مدت 3 ثانیه نگه دارید

اهم سنسور

کد خطا: 5k

شرح خطا: اهم سنسور این دستگاه 5 کیلو می باشد.

ساید RS11

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیطی فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور حیطی یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

رفع ارروهای یخچال سامسونگ

رفع ارروهای یخچال سامسونگ

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی بیرونی

کد خطا 7E

شرح خطا:

کد خطا 8E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطوبت

کد خطا 14E

شرح خطا:

کد خطا 15E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: فن فریزر

کد خطا 24E

شرح خطا: دیفراست فریزر

تعمیر یخچال سامسونگ

تعمیر یخچال سامسونگ

کد خطا 25E

شرح خطا: دیفراست یخچال

کد خطا 39E

شرح خطا:

کد خطا 40E

شرح خطا:

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین دیس پلی و برد اصلی

کد خطا 81E

شرح خطا: عدم استارت کمپرسور

کد خطا 82E

شرح خطا: مدیریت هوشمند انرژی

کد خطا 83E

شرح خطا: جریان غیرعادی در کمپرسور

کد خطا 84E

شرح خطا: قفل کردن کمپرسور ناشی از فشار زیاد

کد خطا 85E

شرح خطا: پایین بودن ولتاژ کمپرسور

یخچال سامسونگ

یخچال سامسونگ

کد خطا 86E

شرح خطا: بالا بودن ولتاژ کمپسور

کد خطا 22E

شرح خطا: فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: فن کندانسو

مدل RT79K

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا R-1-f

شرح خطا: خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

تعمیرکار یخچال سامسونگ

تعمیرکار یخچال سامسونگ

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-10-b

شرح خطا: خطای هیتر دمپر یخچال

کد خطا F-10-a

شرح خطا: خطای هیتر دمپر محفظه سرد

مدل RT79B

کد خطا:دمای محیط کمترین دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا: دمای محیط حد متوسط دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا: دمای محیط بیشترین دما را نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا: چراغ کلید سرد کننده سریع نمایش میدهد

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

ساید FRENCH

کد خطا R-1-a

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

سرویسکار یخچال سامسونگ

سرویسکار یخچال سامسونگ

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای سیستم یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطا R-10-b

شرح خطا: خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزای داخل یخچال)

کد خطا R-10-g

شرح خطا: خطای هیتر تاتک واتر

کد خطا R-10-a

شرح خطا: خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزا داخل یخچال)

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا F-1-f

شرح خطا: خطای سنسور محفظه یخساز

سرویس یخچال سامسونگ

سرویس یخچال سامسونگ

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا F-10-b

شرح خطا: خطای فن محفظه یخساز در یخساز

کد خطا F-1-c

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-a

شرح خطا: سنسور خارجی

کد خطا F-1-b

شرح خطا: سنسور دمای فریزر

کد خطا F-10-g

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و دیسپلی

کد خطا F-10-f

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و کمپرسور

ساید Massimo

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیطی فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور محیطی یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

عیب یابی کد خطا یخچال سامسونگ

عیب یابی کد خطا یخچال سامسونگ

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی یا بیرونی دستگاه

کد خطا 7E

شرح خطاک سنسور کشوی مجزا داخل یخچال

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطوبت

کد خطا 21E

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: خطای فنن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

تعمیرات یخچال سامسونگ

تعمیرات یخچال سامسونگ

کد خطا 27E

شرح خطا: خطای هیتر دمپر

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی

مدل RL729

کد خطا R-1-a

شرح خطا: خطای سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای عملکرد یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن موتور

کد خطا F-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست فریزر

رفع عیب یخچال سامسونگ

رفع عیب یخچال سامسونگ

مدل RL730

کد خطا R-1-a

شرح خطا: خطای سنسور یخساز

کد خطا R-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطا R-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست یخچال

کد خطا R-1-d

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا R-1-e

شرح خطا: خطای عملکرد یخساز

کد خطا R-1-g

شرح خطا: خطای هیتر دیفراست یخچال

کد خطا F-1-a

شرح خطا: خطای سنسور بیرونی (محیطی)

کد خطا F-1-b

شرح خطا: خطای سنسور دمای فریرز

کد خطا F-1-c

شرح خطا: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطا F-1-d

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا F-1-e

شرح خطا: خطای فن موتور

کد خطا F-1-g

شرح خطا:خطای هیتر دیفراست فریزر

رفع ارورهای یخچال دوقلو سامسونگ

رفع ارورهای یخچال دوقلو سامسونگ

دوقلو RZ18

کد خطا: خطای 2 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 5 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

کد خطا: خطای 1 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 4 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسوردیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

رفع نقص یخچال سامسونگ

رفع نقص یخچال سامسونگ

کد خطا: خطای 7 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

دو قلو RR18

کد خطا: خطای 2 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 5 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر روی یخچال

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی یخچال

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 برروی یخچال

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

کد خطا: خطای 1 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای داخلی

کد خطا: خطای 4 بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دیفراست

کد خطا: خطای 6 بر بر روی فریزر

شرح خطا: سنسور دمای خارجی (محیط پیرامون)

کد خطا: خطای 7 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن

کد خطا: خطای 8 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای فن کمپرسور

کد خطا: خطای 9 بر روی فریزر

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست

رفع کد خطای یخچال سامسونگ فرنچ دور

رفع کد خطای یخچال سامسونگ فرنچ دور

ساید FRENCH-4

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور محیط فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور محیط یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفرست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیطی (دمای پیرامون)

کد خطا 7E

شرح خطا: سنسور کشویی مجزا

کد خطا 13E

شرح خطا: سنسور رطویت

کد خطا 14E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 15E

شرح خطا: سنسور محفظه یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: فن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 27E

شرح خطا: هیتر دمپر کشویی مجزا

کد خطا 39E

شرح خطا: سیستم یخساز

کد خطا 40E

شرح خطا: فن محفظه یخساز

کد خطا 41E

شرح خطا: ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

یخچال سامسونگ سایدبای ساید HM12

یخچال سامسونگ سایدبای ساید HM12

ساید HM12

کد خطا 1E

شرح خطا: سنسور دمای فریزر

کد خطا 2E

شرح خطا: سنسور دمای یخچال

کد خطا 4E

شرح خطا: سنسور دیفراست فریزر

کد خطا 5E

شرح خطا: سنسور دیفراست یخچال

کد خطا 6E

شرح خطا: سنسور محیط بیرونی

کد خطا 7E

شرح خطا: سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال

کد خطا 8E

شرح خطا: سنسور یخساز

کد خطا 21E

شرح خطا: خطای فن فریزر

کد خطا 22E

شرح خطا: خطای فن یخچال

کد خطا 23E

شرح خطا: خطای فن کندانسور

کد خطا 24E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 25E

شرح خطا: خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطا 26E

شرح خطا: خطای سیستم یخساز

کد خطا 27E

شرح خطا: خطای هیتر دمپر

کد خطا 41E

شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر

رفع کد خطای یخچال سامسونگ TS-HA-0062

رفع کد خطای یخچال سامسونگ TS-HA-0062

ساید TS-HA-0062

کد خطا: یکبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای استارت

کد خطا: دوبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای SPM (برد اینورتر)

کد خطا: سه بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای دور کمپرسور

کد خطا: چهار بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای کمپرسور

کد خطا: پنج بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای پایین بودن ولتاژ ورودی

کد خطا: شش بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای بالا بودن ولتاژ

کد خطا: چشمک زدن مکرر

شرح خطا: کمپرسور در حال استند بای قرار گرفته است

تمامی مدل های اینوتر

کد خطا: یکبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای استارت

کد خطا: دوبار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای SPM (برد اینورتر)

کد خطا: سه بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای دور کمپرسور

کد خطا: چهار بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای کمپرسور

کد خطا: پنج بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای پایین بودن ولتاژ ورودی

کد خطا: شش بار چشمک مکرر

شرح خطا: خطای بالا بودن ولتاژ

کد خطا: چشمک زدن مکرر

شرح خطا: کمپرسور در حال استند بای قرار گرفته است

نحوه ریست ساید

کد خطا: نحوه ریست ساید

شرح خطا: کافیست دکمه های Energy saver و Lightig را همزمان 8 ثانیه بفشارید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + هفت =