وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج ایساتیس

کد خطا پکیج ایساتیس (فهرست کامل)

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج ایساتیس به ارورها و کد خطا پکیج ایساتیس نیاز است که در زیر آمده است.

لیست کد خطا پکیج ایساتیس

مدل: KAREEZ 26II

 

کد خطا E01

شرح خطا: گرمایش بیش از حد – خرابی سنسور NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن – خرابی پمپ – گرفتگی مسیر – وجد هوا در مسیر سیستم – تنظیم نبودن شیر گاز .

 

کد خطا E02

شرح خطا: تغییر دمای آّبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار میشود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E03

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 20 درجه سانتی گراد میباشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتراز 20 درجه سانتی گراد می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه .

 

کد خطا E04

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E05

شرح خطا: تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 10درجه سانتی کراد بیشترا ز برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E06

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30درجه سانتی کراد بیشتراز رفت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است.

 

کد خطا E10

شرح خطا: خطا در قرائت سنسور فشار – خرابی سنسور فشار – خرابی کابل سنسور فشار – قطعی یا اتصال کوتاه سنسور .

 

کد خطا E11

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است .

 

کد خطا E12

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 3 بار است .

 

کد خطا E13

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت و برگشت .

 

کد خطا E14

شرح خطا: خرابی سنسور NTC2 برگشت گرمایش .

 

کد خطا E15

شرح خطا: خرابی سنسور NTC3 آب بهداشتی .

 

کد خطا E16

شرح خطا: خطا در سنسور NTC4 خارجی .

 

کد خطا E21

شرح خطا: وجود خطا در برد توقف پکیج می شود – برد خراب است .

 

کد خطا E30

شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا E31

شرح خطا: تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است – خرابی شیر گاز – خرابی برد .

 

کد خطا E32

 

شرح خطا: درصورت پرش شعله از روی سطح برنر – 10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش – خرابی برد – خرابی الکترود تشخیص شعله – عدم نصب صحیح دودکش .

کد خطا E41

شرح خطا: قبل از شروع سیکل تشکیل شعله – پرشر سوئیچ هوا فعال باشد .

کد خطا E42

شرح خطا: در حین کار پیکج پرشر سوئیچ باز شده باشد .

کد خطا E43

شرح خطا: تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا .

کد خطا E50

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN4 .

کد خطا E51

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN10.

کد خطا E60

شرح خطا: خطا در قسمت پمپ .

کد خطا E61

شرح خطا: اختلال در کارکرد پمپ – مشکل در پمپ .

کد خطا P01

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار می شود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P02

شرح خطا: دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه سانتیگراد از برگشت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC- خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P03

شرح خطا: دما آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه سانتیگراد از رفت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P06

شرح خطا: فشار پایین آب مسیر گرمایش .

کد خطا P07

شرح خطا: فشار بالای آب مسیر گرمایش .

کد خطا P21

شرح خطا: اولین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا P22

شرح خطا: دومین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا P23

شرح خطا: قطع شعله در حین کار پکیج – خرابی الکترود تشخیص شعله .

ارورهای پکیج ایساتیس مدل: KAREEZ 30II

 

کد خطا E01

شرح خطا: گرمایش بیش از حد – خرابی سنسور NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن – خرابی پمپ – گرفتگی مسیر – وجد هوا در مسیر سیستم – تنظیم نبودن شیر گاز .

 

کد خطا E02

شرح خطا: تغییر دمای آّبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار میشود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E03

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 20 درجه سانتی گراد میباشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتراز 20 درجه سانتی گراد می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه .

 

کد خطا E04

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E05

شرح خطا: تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 10درجه سانتی کراد بیشترا ز برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E06

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30درجه سانتی کراد بیشتراز رفت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است.

 

کد خطا E10

شرح خطا: خطا در قرائت سنسور فشار – خرابی سنسور فشار – خرابی کابل سنسور فشار – قطعی یا اتصال کوتاه سنسور .

 

کد خطا E11

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است .

 

کد خطا E12

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 3 بار است .

 

کد خطا E13

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت و برگشت .

 

کد خطا E14

شرح خطا: خرابی سنسور NTC2 برگشت گرمایش .

 

کد خطا E15

شرح خطا: خرابی سنسور NTC3 آب بهداشتی .

 

کد خطا E16

شرح خطا: خطا در سنسور NTC4 خارجی .

 

کد خطا E21

شرح خطا: وجود خطا در برد توقف پکیج می شود – برد خراب است .

 

کد خطا E30

شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا E31

شرح خطا: تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است – خرابی شیر گاز – خرابی برد .

 

کد خطا E32

شرح خطا: درصورت پرش شعله از روی سطح برنر – 10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش – خرابی برد – خرابی الکترود تشخیص شعله – عدم نصب صحیح دودکش .

 

کد خطا E41

شرح خطا: قبل از شروع سیکل تشکیل شعله – پرشر سوئیچ هوا فعال باشد .

 

کد خطا E42

شرح خطا: در حین کار پیکج پرشر سوئیچ باز شده باشد .

 

کد خطا E43

شرح خطا: تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا .

 

کد خطا E50

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN4 .

 

کد خطا E51

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN10.

 

کد خطا E60

شرح خطا: خطا در قسمت پمپ .

 

کد خطا E61

شرح خطا: اختلال در کارکرد پمپ – مشکل در پمپ .

 

کد خطا P01

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار می شود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P02

شرح خطا: دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه سانتیگراد از برگشت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC- خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P03

شرح خطا: دما آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه سانتیگراد از رفت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P06

شرح خطا: فشار پایین آب مسیر گرمایش .

 

کد خطا P07

شرح خطا: فشار بالای آب مسیر گرمایش .

 

کد خطا P21

شرح خطا: اولین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا P22

شرح خطا: دومین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا P23

شرح خطا: قطع شعله در حین کار پکیج – خرابی الکترود تشخیص شعله .

 

مدل: MEHR 26FF

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

مدل: NEW STAR 26FF

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

مدل: SOUPER LUX FF

 

کد خطا 40-50-60-70-80

شرح خطا: دکمه ریست بیش از 5 مرتبه فشرده شده است – گیر کردن دکمه ریست .

 

کد خطا 50-40

شرح خطا: عدم گردش آب کافی .

 

کد خطا 50-60-70

شرح خطا: شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است .

 

کد خطا 50-70-80

شرح خطا: قطع شعله به دلیل خیزش شعله .

 

کد خطا 60-70

شرح خطا: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی .

 

کد خطا 70

شرح خطا: خطا در ارتباط برد اصلی با پنل کنترل .

 

کد خطا 80

شرح خطا: خطای برد اصلی .

 

کد خطا 80-60-40

شرح خطا: خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله .

 

کد خطا 80-60-50

شرح خطا: خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله .

 

کد خطا 80-70

شرح خطا: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی.

 

کد خطا 90

شرح خطا: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش .

 

کد خطا: علامت خانه

شرح خطا: نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا ) .

 

کد خطا: علامت شعله

شرح خطا: عدم تشکیل شعله .

مدل: معمولی

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 9 =