وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج ایساتیس

کد خطا پکیج ایساتیس (فهرست کامل)

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج ایساتیس به ارورها و کد خطا پکیج ایساتیس نیاز است که در زیر آمده است.

لیست کد خطا پکیج ایساتیس

مدل: KAREEZ 26II

 

کد خطا E01

شرح خطا: گرمایش بیش از حد – خرابی سنسور NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن – خرابی پمپ – گرفتگی مسیر – وجد هوا در مسیر سیستم – تنظیم نبودن شیر گاز .

 

کد خطا E02

شرح خطا: تغییر دمای آّبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار میشود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E03

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 20 درجه سانتی گراد میباشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتراز 20 درجه سانتی گراد می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه .

 

کد خطا E04

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E05

شرح خطا: تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 10درجه سانتی کراد بیشترا ز برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E06

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30درجه سانتی کراد بیشتراز رفت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است.

 

کد خطا E10

شرح خطا: خطا در قرائت سنسور فشار – خرابی سنسور فشار – خرابی کابل سنسور فشار – قطعی یا اتصال کوتاه سنسور .

 

کد خطا E11

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است .

 

کد خطا E12

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 3 بار است .

 

کد خطا E13

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت و برگشت .

 

کد خطا E14

شرح خطا: خرابی سنسور NTC2 برگشت گرمایش .

 

کد خطا E15

شرح خطا: خرابی سنسور NTC3 آب بهداشتی .

 

کد خطا E16

شرح خطا: خطا در سنسور NTC4 خارجی .

 

کد خطا E21

شرح خطا: وجود خطا در برد توقف پکیج می شود – برد خراب است .

 

کد خطا E30

شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا E31

شرح خطا: تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است – خرابی شیر گاز – خرابی برد .

 

کد خطا E32

 

شرح خطا: درصورت پرش شعله از روی سطح برنر – 10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش – خرابی برد – خرابی الکترود تشخیص شعله – عدم نصب صحیح دودکش .

کد خطا E41

شرح خطا: قبل از شروع سیکل تشکیل شعله – پرشر سوئیچ هوا فعال باشد .

کد خطا E42

شرح خطا: در حین کار پیکج پرشر سوئیچ باز شده باشد .

کد خطا E43

شرح خطا: تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا .

کد خطا E50

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN4 .

کد خطا E51

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN10.

کد خطا E60

شرح خطا: خطا در قسمت پمپ .

کد خطا E61

شرح خطا: اختلال در کارکرد پمپ – مشکل در پمپ .

کد خطا P01

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار می شود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P02

شرح خطا: دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه سانتیگراد از برگشت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC- خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P03

شرح خطا: دما آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه سانتیگراد از رفت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

کد خطا P06

شرح خطا: فشار پایین آب مسیر گرمایش .

کد خطا P07

شرح خطا: فشار بالای آب مسیر گرمایش .

کد خطا P21

شرح خطا: اولین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا P22

شرح خطا: دومین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا P23

شرح خطا: قطع شعله در حین کار پکیج – خرابی الکترود تشخیص شعله .

ارورهای پکیج ایساتیس مدل: KAREEZ 30II

 

کد خطا E01

شرح خطا: گرمایش بیش از حد – خرابی سنسور NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن – خرابی پمپ – گرفتگی مسیر – وجد هوا در مسیر سیستم – تنظیم نبودن شیر گاز .

 

کد خطا E02

شرح خطا: تغییر دمای آّبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار میشود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E03

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 20 درجه سانتی گراد میباشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتراز 20 درجه سانتی گراد می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه .

 

کد خطا E04

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E05

شرح خطا: تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از 10درجه سانتی کراد بیشترا ز برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا E06

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30درجه سانتی کراد بیشتراز رفت می باشد و 3 مرتبه تکرار گردید : عوامل زیر را بررسی کنید – وجود هوا در سیستم – عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC – مسدود شدن مسیر – خرابی پمپ نیز دخیل است.

 

کد خطا E10

شرح خطا: خطا در قرائت سنسور فشار – خرابی سنسور فشار – خرابی کابل سنسور فشار – قطعی یا اتصال کوتاه سنسور .

 

کد خطا E11

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است .

 

کد خطا E12

شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 3 بار است .

 

کد خطا E13

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت و برگشت .

 

کد خطا E14

شرح خطا: خرابی سنسور NTC2 برگشت گرمایش .

 

کد خطا E15

شرح خطا: خرابی سنسور NTC3 آب بهداشتی .

 

کد خطا E16

شرح خطا: خطا در سنسور NTC4 خارجی .

 

کد خطا E21

شرح خطا: وجود خطا در برد توقف پکیج می شود – برد خراب است .

 

کد خطا E30

شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

کد خطا E31

شرح خطا: تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است – خرابی شیر گاز – خرابی برد .

 

کد خطا E32

شرح خطا: درصورت پرش شعله از روی سطح برنر – 10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش – خرابی برد – خرابی الکترود تشخیص شعله – عدم نصب صحیح دودکش .

 

کد خطا E41

شرح خطا: قبل از شروع سیکل تشکیل شعله – پرشر سوئیچ هوا فعال باشد .

 

کد خطا E42

شرح خطا: در حین کار پیکج پرشر سوئیچ باز شده باشد .

 

کد خطا E43

شرح خطا: تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا .

 

کد خطا E50

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN4 .

 

کد خطا E51

شرح خطا: عدم اتصال کانکتور CN10.

 

کد خطا E60

شرح خطا: خطا در قسمت پمپ .

 

کد خطا E61

شرح خطا: اختلال در کارکرد پمپ – مشکل در پمپ .

 

کد خطا P01

شرح خطا: تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار می شود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P02

شرح خطا: دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه سانتیگراد از برگشت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC- خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P03

شرح خطا: دما آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه سانتیگراد از رفت بیشتر باشد – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .

 

کد خطا P06

شرح خطا: فشار پایین آب مسیر گرمایش .

 

کد خطا P07

شرح خطا: فشار بالای آب مسیر گرمایش .

 

کد خطا P21

شرح خطا: اولین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا P22

شرح خطا: دومین شکست در به وجود آمدن شعله – در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .

 

کد خطا P23

شرح خطا: قطع شعله در حین کار پکیج – خرابی الکترود تشخیص شعله .

 

مدل: MEHR 26FF

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

مدل: NEW STAR 26FF

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

مدل: SOUPER LUX FF

 

کد خطا 40-50-60-70-80

شرح خطا: دکمه ریست بیش از 5 مرتبه فشرده شده است – گیر کردن دکمه ریست .

 

کد خطا 50-40

شرح خطا: عدم گردش آب کافی .

 

کد خطا 50-60-70

شرح خطا: شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است .

 

کد خطا 50-70-80

شرح خطا: قطع شعله به دلیل خیزش شعله .

 

کد خطا 60-70

شرح خطا: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی .

 

کد خطا 70

شرح خطا: خطا در ارتباط برد اصلی با پنل کنترل .

 

کد خطا 80

شرح خطا: خطای برد اصلی .

 

کد خطا 80-60-40

شرح خطا: خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله .

 

کد خطا 80-60-50

شرح خطا: خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله .

 

کد خطا 80-70

شرح خطا: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی.

 

کد خطا 90

شرح خطا: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش .

 

کد خطا: علامت خانه

شرح خطا: نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا ) .

 

کد خطا: علامت شعله

شرح خطا: عدم تشکیل شعله .

مدل: معمولی

 

کد خطا E0

شرح خطا: خطای سنسور آب ورودی .

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب .

 

کد خطا E2

شرح خطا: نبود شعله .

 

کد خطا E3

شرح خطا: گرمایش NTC .

 

کد خطا E4

شرح خطا: آب گرم مصرفی NTC .

 

کد خطا E5

شرح خطا: دستگاه در حالت تابستانه است .

 

کد خطا E6

شرح خطا: عیب در سیستم تهویه .

 

کد خطا E7

شرح خطا: گرمایش بیش از حد .

 

کد خطا E8

شرح خطا: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش .

 

کد خطا EE

شرح خطا: کلید اشتباه زده شده است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 8 =