وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج آرونیکس

کد خطا پکیج آرونیکس

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد .

برای سرویس پکیج ، تعمیر پکیج آرونیکس به ارورها و کد خطا پکیج آرونیکس نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج آرونیکس مدل آلونیا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است.

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمیکند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عوامل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده.

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته

سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه

عوامل وابسته ، سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا.

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته ، مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد.

 

مدل سیلوانا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا ، فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز 95 درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

لیست کد خطا پکیج آرونیکس مدل بریتا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است.

 

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است.

 

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عمل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.

 

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده.

 

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

 

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.

 

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

 

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

 

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه

عوامل وابسته

سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا.

 

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته

مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد.

فهرست مدل دیجیتال کد خطا پکیج آرونیکس

کد خطا ERR1

شرح خطا: کمبود شعله – قطعی گاز – کمبود فشار گاز – مشکل حسگر شعله – وصل نبودن از دستگاه – دکمه ریست را فشار دهید.

 

کد خطا ERR12

شرح خطا: مشکل از نوع ارتباطی بین میکرو کنترلرهای برد می باشد.

 

کد خطا ERR2

شرح خطا: کمبود جریان هوا – مشکل در خروج دود – مشکل سنسور دود – مشکل فن – مشکل ایرپرشر سوئیچ.

 

کد خطا ERR30

شرح خطا: مشکل حافظه برد.

 

کد خطا ERR31

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

 

کد خطا ERR32

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

 

کد خطا ERR41

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

 

کد خطا ERR42

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

 

کد خطا ERR6

شرح خطا: مشکل شیر گاز یا سنسور فشار آن.

 

کد خطا ERR8

شرح خطا: کمبود آّب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ.

 

کد خطا ERR9

شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از حد مجاز.

 

کد خطا ERR99

شرح خطا: مشکل میکرو کنترلرهای برد.

فهرست کد خطا پکیج آرونیکس مدل رومنس

کد خطا E0

شرح خطا: اشکال از نوع الکتریکی می باشد

دکمه RESET را فشار دهید و در صورت مشکل برطرف نشد برد را چک کنید.

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ – خرابی منبع انبساط – فشار را چک کنید زیر 5/0 بار نباشد.

 

کد خطا E2

شرح خطا: قطعی گاز – کمبود فشار گاز – اشکال در حسگر شعله – وصل نبودن ارت دستگاه – جا به جا شدن فاز و نول – دکمه ریست را بفشارید مشکل باید حل شود – پریز را برعکس وصل کنید.

 

کد خطا E3

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار گرمایش – قطعی پمپ – فشار گاز بالا – جرم در مدار گرمایشی – انسداد مدار گرمایشی.

 

کد خطا E4

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار مصرفی – رسوب در مبدل ثانویه.

 

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال خروجی دود – اشکال ئنتوری – اشکال فن – اشکال پرشر سوئیچ هوا.

 

کد خطا E7

شرح خطا: اشکال از میکروکنترلر (برد ) و یا قسمت نرم افزاری دستگاه مشکل دارد.

 

کد خطا E9

شرح خطا: در صورت تکرار زیاد خطای E5 برای مدت کوتاهی ظاهر می شود.

 

کد خطا EN

شرح خطا: اشکال از شیر گاز دستگاه می باشد.

 

کد خطا EU

شرح خطا: اشکال از شبکه بر ورودی به دستگاه می باشد.

مدل ریتا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

 

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

 

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته

سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

 

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

 

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

 

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا – فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

 

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز 95 درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

 

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

مدل ویونا

کد خطا E1

شرح خطا:کمبود شعله – قطعی گاز – کمبود فشار گاز – مشگل حسگر شعله – وصل نبودن از دستگاه – دکمه ریست را فشار دهید.

 

کد خطا E12

شرح خطا: مشکل از نوع ارتباط با میکرو کنترل های برد می باشد – برد نیاز به تعویض و یا تعمیر شود.

 

کد خطا E2

شرح خطا: کمبود جریان هوا – مشکل خروجی دود – مشکل سنسور دود – مشکل دود – مشکل فن – مشکل پرشر سوئیچ هوا.

 

کد خطا E30

شرح خطا: مشکل حافظه برد – برد نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

 

کد خطا E31

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار گرمایشی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعویض یا تعمیر دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

 

کد خطا E32

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار گرمایشی یا سیم های ارتباطی قبل از تعویض یا تعمیر دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

 

کد خطا E41

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار مصرفی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعمیر دستگاه را خاموش کنید.

 

کد خطا E42

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار مصرفی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعمیر دستگاه را خاموش کنید.

 

کد خطا E6

شرح خطا: مشکل شیر گاز با سنسور فشار آب – دکمه ریست را بفشارید.

 

کد خطا E8

شرح خطا: کمبود آب در مدار گرمایشی – نشتی در مدار گرمایشی – خرابی یا درست نبودن سیم پرشر سوئیچ آب – چک کنید فشار آب زیر 5/0 بار نباشد.

 

کد خطا E9

شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از اندازه مجاز – دکمه ریسا را بفشارید.

 

کد خطا E99

شرح خطا: مشکل از میکرو کنترلرهای برد – برد نیاز به تعمیر و تعویض.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =