وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج آرونیکس

کد خطا پکیج آرونیکس

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد .

برای سرویس پکیج ، تعمیر پکیج آرونیکس به ارورها و کد خطا پکیج آرونیکس نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج آرونیکس مدل آلونیا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است.

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمیکند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عوامل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده.

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته

سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه

عوامل وابسته ، سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا.

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته ، مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد.

 

مدل سیلوانا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا ، فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز 95 درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

لیست کد خطا پکیج آرونیکس مدل بریتا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است.

 

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است.

 

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عمل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.

 

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده.

 

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

 

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.

 

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

 

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

 

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه

عوامل وابسته

سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا.

 

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته

مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد.

فهرست مدل دیجیتال کد خطا پکیج آرونیکس

کد خطا ERR1

شرح خطا: کمبود شعله – قطعی گاز – کمبود فشار گاز – مشکل حسگر شعله – وصل نبودن از دستگاه – دکمه ریست را فشار دهید.

 

کد خطا ERR12

شرح خطا: مشکل از نوع ارتباطی بین میکرو کنترلرهای برد می باشد.

 

کد خطا ERR2

شرح خطا: کمبود جریان هوا – مشکل در خروج دود – مشکل سنسور دود – مشکل فن – مشکل ایرپرشر سوئیچ.

 

کد خطا ERR30

شرح خطا: مشکل حافظه برد.

 

کد خطا ERR31

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

 

کد خطا ERR32

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

 

کد خطا ERR41

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

 

کد خطا ERR42

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

 

کد خطا ERR6

شرح خطا: مشکل شیر گاز یا سنسور فشار آن.

 

کد خطا ERR8

شرح خطا: کمبود آّب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ.

 

کد خطا ERR9

شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از حد مجاز.

 

کد خطا ERR99

شرح خطا: مشکل میکرو کنترلرهای برد.

فهرست کد خطا پکیج آرونیکس مدل رومنس

کد خطا E0

شرح خطا: اشکال از نوع الکتریکی می باشد

دکمه RESET را فشار دهید و در صورت مشکل برطرف نشد برد را چک کنید.

 

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ – خرابی منبع انبساط – فشار را چک کنید زیر 5/0 بار نباشد.

 

کد خطا E2

شرح خطا: قطعی گاز – کمبود فشار گاز – اشکال در حسگر شعله – وصل نبودن ارت دستگاه – جا به جا شدن فاز و نول – دکمه ریست را بفشارید مشکل باید حل شود – پریز را برعکس وصل کنید.

 

کد خطا E3

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار گرمایش – قطعی پمپ – فشار گاز بالا – جرم در مدار گرمایشی – انسداد مدار گرمایشی.

 

کد خطا E4

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار مصرفی – رسوب در مبدل ثانویه.

 

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال خروجی دود – اشکال ئنتوری – اشکال فن – اشکال پرشر سوئیچ هوا.

 

کد خطا E7

شرح خطا: اشکال از میکروکنترلر (برد ) و یا قسمت نرم افزاری دستگاه مشکل دارد.

 

کد خطا E9

شرح خطا: در صورت تکرار زیاد خطای E5 برای مدت کوتاهی ظاهر می شود.

 

کد خطا EN

شرح خطا: اشکال از شیر گاز دستگاه می باشد.

 

کد خطا EU

شرح خطا: اشکال از شبکه بر ورودی به دستگاه می باشد.

مدل ریتا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

 

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

 

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته

سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

 

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

 

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

 

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا – فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

 

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز 95 درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

 

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

مدل ویونا

کد خطا E1

شرح خطا:کمبود شعله – قطعی گاز – کمبود فشار گاز – مشگل حسگر شعله – وصل نبودن از دستگاه – دکمه ریست را فشار دهید.

 

کد خطا E12

شرح خطا: مشکل از نوع ارتباط با میکرو کنترل های برد می باشد – برد نیاز به تعویض و یا تعمیر شود.

 

کد خطا E2

شرح خطا: کمبود جریان هوا – مشکل خروجی دود – مشکل سنسور دود – مشکل دود – مشکل فن – مشکل پرشر سوئیچ هوا.

 

کد خطا E30

شرح خطا: مشکل حافظه برد – برد نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

 

کد خطا E31

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار گرمایشی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعویض یا تعمیر دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

 

کد خطا E32

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار گرمایشی یا سیم های ارتباطی قبل از تعویض یا تعمیر دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

 

کد خطا E41

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار مصرفی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعمیر دستگاه را خاموش کنید.

 

کد خطا E42

شرح خطا: مشکل سنسور های مدار مصرفی یا سیم های ارتباطی – قبل از تعمیر دستگاه را خاموش کنید.

 

کد خطا E6

شرح خطا: مشکل شیر گاز با سنسور فشار آب – دکمه ریست را بفشارید.

 

کد خطا E8

شرح خطا: کمبود آب در مدار گرمایشی – نشتی در مدار گرمایشی – خرابی یا درست نبودن سیم پرشر سوئیچ آب – چک کنید فشار آب زیر 5/0 بار نباشد.

 

کد خطا E9

شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از اندازه مجاز – دکمه ریسا را بفشارید.

 

کد خطا E99

شرح خطا: مشکل از میکرو کنترلرهای برد – برد نیاز به تعمیر و تعویض.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =